Đang gửi...

Cây Đa hay còn gọ là cây Đa Đa, Cây Da, Cây Dong có tên khoa học là Ficus bengalensis, một loài cây thuộc họ Dâu tằm (Moraceae)